Regulamin

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu internetowego ErotycznaGra.
  2. Usługodawcą jest NOVA SYSTEMS Dawid Maus z siedzibą w Poznaniu, ul. Wachowiaka 8b, 60-681 Poznań, REGON: 340707756, NIP: 876-222-54-40 – zwana w dalszej części Regulaminu "NovaSystems".
  3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem http://erotycznagra.pl zwanej dalej "Portalem".
  4. Użytkownik to osoba fizyczna korzystająca z Portalu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, która ukończyła osiemnasyt rok życia.
  5. Użytkownicy korzystający Portalu zobowiązani są zapisami niniejszego Regulaminu.
  6. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwanej dalej "u.s.u.d.e."
  7. Serwisem administruje NovaSystems.
  8. Zawartość Portalu stanowi własność NovaSystems i jest prawnie chroniona.
  9. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy Portalu mają prawo przeglądać Portal oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
  10. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika nie są prawdziwe lub kompletne, NovaSystems ma prawo usunąć konto w Portalu wraz z zamówionymi za jego pośrednictwem usługami.
  11. Użytkownik podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z Portalu, wyraża zgodę o której mowa w art. 10 ust. 2 u.s.u.d.e., na otrzymywanie informacji handlowej o NovaSystems oraz jego ofercie.
 2. Zakres i rodzaj świadczonych usług.
  1. NovaSystems poprzez Portal świadczy usługę w zakresie zabawy o tematyce erotycznej.
  2. Świadczenie przez NovaSystems usługi drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych w Portalu.
  3. Zamawianie usługi świadczonej przez NovaSystems możliwe jest za pośrednictwem Portalu.
 3. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z Portalem.
  1. Do uruchomienia i korzystania z Portalu niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 3.6 lub równorzędną.
  2. NovaSystems zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Użytkownika tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.
 4. Ochrona danych osobowych.
  1. NovaSystems ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do wykonania usługi.
  2. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. NovaSystems ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym w celu jej wykonania, przekazać dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:
   • DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł - właściciel portalu Przelewy24.pl
  4. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie przez podmioty wymienione w pkt. 4.3 danych określonych w pkt. 4.1 Regulaminu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi.
 5. Obowiązek przestrzegania prawa.
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Użytkownik udostępnia usługę.
  2. W przypadku uzyskania przez NovaSystems informacji o korzystaniu przez Użytkownika z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, NovaSystems ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości Portalu bez zgody NovaSystems wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności użytkownik Portalu zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę strony internetowej Portalu ze wskazaniem jego adresu internetowego, z którego dana treść pochodzi.
  4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane w Portalu będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą NovaSystems.
  5. Użytkownicy, zapisując materiały z Portalu, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Użytkownik nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do NovaSystems.
  6. Zawartość Portalu została przygotowana przez NovaSystems w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak NovaSystems nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości Portalu ani za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
  7. Zabronione jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
   • masowe wysyłanie pakietów do Portalu,
   • masowe pobieranie całości lub części zawartości Portalu,
   • wszelkie inne działania obniżające sprawność Portalu.
  8. Działania opisane w pkt. 5.7 stanowić mogą dla NovaSystems podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do Portalu dla danego użytkownika lub adresu IP oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 6. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi winna zostać przesłana NovaSystems w formie pisemnej na adres korespondencyjny NovaSystems lub e-mailem pod adres wskazany w dziale Kontakt i określać:
   • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Portalu,
   • czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
   • zarzuty Użytkownika,
   • okoliczności uzasadniające reklamację,
   • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. NovaSystems obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz NovaSystems przez podmioty, za które NovaSystems nie ponosi odpowiedzialności, NovaSystems przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 7. Postanowienia końcowe.
  1. Miejscem świadczenia usług jest siedziba NovaSystems.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2012 r.
 
http://erotycznagra.pl/ Strona główna | O nas | O grze | Logowanie | Rejestracja | Regulamin | Kontakt | Współpraca | Nasi partnerzy

Zgłoś błąd